top of page

PREKIŲ PIRKIMO/PARDAVIMO TAISYKLĖS

Kaip vykdomi mokėjimai už prekes pasauliosauja.com elekroninėje parduotuvėje?

 • Internetinėje parduotuvėje atsiskaitymas už prekes galimas naudojantis kredito/ debeto kortele, Paypal sistemą, asiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis, bei Kniks dovanų kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

 • Jei perkama mažiau nei už 60 eurų – pristatymo kaina – papildomai 5 eurai.

 • Patvirtinus krepšelį - pasirinksite sau priimtiną mokėjimo metodą:

 • Mokant kredito/debeto kortele reikalinga suvesti jos duomenis ir nuo kortelės automatiškai bus nuskaityta atitinkama pinigų suma už pirkinius.

 • Pristatymas vyskta per kurjerių tarnybą, atsiimant prekes paštu arba pati kūrėja (Ieva Bosaitė-Bliūdžienė) pristato prekes į namus.

 • Kuomet pasirenkamas mokėjimas per MakeCommerce.lt mokėjimų platformą, pasauliosauja.com nukrepia Jus į į Jūsų banko puslapį ir elektroninės bankininkystės sistemai perduoda duomenis apie sumą, kurią turite sumokėti.

 • Kai patvirtinsite suformuotą mokėjimą, elektroninės puslapis užsidarys ir būsite vėl sugrąžinti į svetainę pasauliosauja.com

 • Už mokėjimą per MakeCommerce.lt sistemą, bankas papildomai nuskaitys mokestį, atitinkamai mokamą už pervedimus, mokamus banko viduje.

 • Jūsų bankininkystės duomenys naudojami griežtai tik apmokėjimui ir neperduodami trečiosioms šalims.

 • Mokant už prekes prašoma pateikti Jūsų asmens duomenis, kurie naudojami siekiant užtikrinti skaidrų pirkimą, kliento ir pardavėjo teisių garantavimą ir turėti galimybes susisiekti su pirkėju.

 • Asmens duomenis griežtai saugomi ir neperduodami trečiosioms šalims.

Prekių grąžinimo sąlygos ir taisyklės

Remiantis Lietuvos  Respublikos vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės  prekybos taisyklių patvirtinimo, kokybiška prekė (meno kūrinys) gali būti grąžinima tuo atveju, jei pardabvėjas sutinka. "II skyrius. Prekių keitimas ir grąžinimas. Pirmasis skirsnis. Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas. 14. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. <...> 17. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytomis sąlygomis gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes: <...> 17.23. meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706)"

Netinkamos kokybės prekių gražinimo sąlygos nustatomos remiantis Lietuvos  Respublikos vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės  prekybos taisyklių patvirtinimo: "antrasis skirsnis. Netinkamos kokybės prekių keitimas į tinkamos kokybės prekes ir prekių grąžinimas 18. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Punkto pakeitimai: Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636 19. Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs. Punkto pakeitimai: Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636 Trečiasis skirsnis

Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimAS ir grąžinimas 20. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu arba žodiniu prašymu (toliau – prašymas) prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje šia tvarka: 20.1. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų. 20.2. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga. Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

21. Pateikdamas prašymą dėl prekės keitimo ar grąžinimo, vartotojas turi pateikti kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

22. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

23. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, vartotojui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

24. Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Jei pirkėjas gavęs prekę įrodo, jog ji netinkamos kokybė, jis turi teisę susigrąžinti mokėtą sumą (tuo atveju prekės grąžinimo išlaidas padengia pardavėjas)

bottom of page